การดำเนินงานของอบต.

       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
       แผนปฎิบัติหการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
       แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
       ประกาศสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. ก.ค. 59
       สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559
       สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
       ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559
       ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559
       ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจจัดจ้างประจำเดือน_ธันวาคม
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558
       ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจจัดจ้างประจำเดือน_ธันวาคม_2558
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 ] 
      

 ประชาสัมพันธ์ภาษี

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่  (ภบท.5)

ประจำปี  2557 -2560

 

                               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ     ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดิน

               เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่  ที่นา ที่ทำการเกษตรกรรมที่ให้เช่าได้ทราบว่ามีที่ดิน&nbs p;

                แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแส ดงรายการที่ดิน (ภบท.5)   เพื่อใช้

               เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา  4  ปี

                                 ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขต  เพื่อแจ้งจำนวน

               เนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเ พื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

               ประจำปี  พ.ศ.2557  ถึงปี  พ.ศ.2560  ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  โดยใช้

               เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ  ดังนี้

                                  1.  สำเนาบัตรประจำประชาชน  (เจ้าของที่ดิน)

                                  2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (เจ้าของที่ดิน)

                                  3.  สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3 (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง  ทุกแปลงที่อยู่ในเขต  หมู่  1,3,4)

               หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน, โอนสิทธิ์,  ขายเปลี่ยนมือ

               กรุณาแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

              

               ติดต่องานจัดเก็บรายได้ :  นางมัณฑณา  เฮงส่าย   นักพัฒนาชุมชน

               โทรศัพท์ : (056)652905  สายตรง : 085 - 0512755

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 01-พย.-13at 11:09
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-652905 แฟกซ์:  056-652905  Email :
info@thalo-sao.go.th
Copyright 2013.thalo-sao.go.th All rights reserved.  Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.